7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår

Orklaguidens kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår Orklaguiden AS

1. AVTALEGRUNNLAG
Ved kjøp av reiser/ferieopphold fra Orklaguiden AS, henvises til "Lov om pakkereiser" av 1995 samt til de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og regler for fiske av laks og sjøørret. Vi gjør oppmerksom på at endringer i fiskeregler kan komme i løpet av fiskesesongen. Regelendringer kan bli iverksatt for å sikre laksebestanden når særskilte forhold krever det. Fiskere plikter å holde seg oppdatert og kjenne de til en hver tid gjeldende regler. Oppdaterte fiskeregler finner du her: www.orklaguide.com

2. BESTILLING
Bestilling kan skje direkte til Orklaguiden eller via deres agenter. Bestilling vil alltid bli bekreftet skriftlig, enten via e-post, brev, eller fax, av Orklaguiden og anses for bindende ved innbetaling av forskudd.

3. BETALING
Senest 10 dager etter utsendelse av bekreftelse/faktura betales et forskudd tilsvarende 50 % av reisens pris. Restbeløpet skal uten påminnelse være oss i hende senest 60 dager før ankomst. Ordre som kommer inn mindre enn 60 dager før ankomst skal innbetales i sin helhet. Ordre på mindre enn NOK 4.000,- skal innbetales i sin helhet. Reise bestilt etter 1. april vil bli belastet kjøper i sin helhet ved bestilling. Overholdes ikke forannevnte uten spesiell avtale med Orklaguiden eller agenten, betraktes avtalen som misligholdt og orden vil bli slettet. Orklaguiden/agenten kan da fritt selge de bestilte produkter uten videre varsel.
Hos Orklaguiden skjer all korrespondanse primært via e-post, herunder også fakturering. Ønskes faktura tilsendt på giroblankett pr. brev påløper det et behandlings-/ faktureringsgebyr på kr 75,-. Transaksjonskostnader/ gebyrer som påløper ved innbetaling til Orklaguiden skal i sin helhet bæres av kjøper. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med 8,25% pr. år + et purregebyr på kr 59,-. Reisedokumenter m.m. vil bli avsendt etter at vi har mottatt bekreftelse på at full innbetaling har funnet sted, og i god tid før avreise.

4. ENDRINGER
Ved endring av et bekreftet arrangement betraktes dette som en annullering og en ny bestilling. Dog kan det skje endringer av avreisetidspunkt/ reisemål inntil 60 dager før avreise mot betaling av et gebyr på NOK 400.-

5. AVBESTILLING
Avbestilling kan kun skje skriftlig via brev, fax eller e-post, og er først gjeldende fra den dag den er Orklaguiden i hende. Ved avbestilling påløper følgende gebyrer:

a) Fra bookingdato og inntil 60 døgn før ankomst - 25 % av reisens totalpris, dog minst NOK 400,-.
b) Fra 59 til 30 døgn før ankomst - 50 % av reisens totalpris, dog minst NOK 400,-
c) Fra 29 til 0 døgn før ankomst - 100 % av reisens totalpris, dog minst NOK 400,-.

Mottar ikke Orklaguiden skriftlig avbestilling, forfaller 100 % av reisens pris.

6. AVBESTILLINGSBESKYTTELSE VED SYKDOM
Det anbefales den reisende å tegne avbestillingsbeskyttelse ved bestilling av reisen, enten via forsikringsselskap eller hos Orklaguiden. Orklaguidens avbestillingsbeskyttelse koster kr 175,-, og gir kunden rett til avbestilling dersom det mindre enn 60 dager før ankomst inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskader eller død hos noen av reisedeltagerne selv, i hans/ hennes/ deres husstand eller nærmeste familie, som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den/de reisende å gjennomføre reisen. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder frem til ankomstdagen, men ikke for sykdom oppstått under oppholdet. Den reisende må varsle Orklaguiden om avbestillingen snarest etter at det er klart at reisen ikke kan gjennomføres, og senest innen kl. 12:00 dagen før ankomstdagen. Forholdet skal dokumenteres ved legeattest og alle dokumenter sendes Orklaguiden i rekommandert brev senest 7 dager etter dato for avbestillingen.

7. KANSELERING UNDER OPPHOLDET
Dersom kunden avbryter oppholdet, gis det ikke refusjon for de ubenyttede varer og/eller tjenester som inngår i bestillingen. Alle opplysninger og beskrivelser av de enkelte produkter, herunder også de enkelte områder, skjer etter opplysninger innhentet fra de beskrevne steder og er således videreformidlet etter beste overbevisning, men uten ansvar for Orklaguiden.

8. FORCE MAJEUR - HENDELSER UTENFOR ORKLAGUIDEN SIN KONTROLL
Orklaguiden kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom reisen ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor Orklaguiden sin kontroll, og som med rimelighet ikke kunne ventes å ha vært tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken Orklaguiden selv eller noen av de ansvarlige kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, endringer av fredningsbestemmelser, eller andre hendelser som må likestilles med de forannevnte. I slike tilfeller plikter Orklaguiden å refundere kunden innbetalt beløp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom Orklaguiden kan tilby dette.
Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke Orklaguiden ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at Orklaguiden eller kunden avbryter den pga slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Orklaguiden plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for kunden.

9. REKLAMASJONER
Feil/mangler som direkte vedrører de bestilte produkter skal umiddelbart påtales til eieren/vertskapet på stedet, så feilen kan rettes. Eventuell reklamasjon skal skje skriftlig, og sendes i rekommandert brev til Orklaguiden senest 7 dager etter avreise. Alle opplysninger og beskrivelser av de enkelte produkter, herunder også de enkelte områder, skjer etter opplysninger innhentet fra de beskrevne steder og er således videreformidlet etter beste overbevisning, men uten ansvar for Orklaguiden.

10. PRISENDRINGER
Orklaguiden forbeholder seg rett til, inntil 20 dager før avreisen, å kunne endre prisene på sine produkter så fremt det skjer endringer i:

a) Transportomkostninger.
b) Skatter, avgifter og gebyrer.
c) Valutakurser.

Det tas forbehold om trykkfeil.

11. Bilder, film og tips

 

Bilder og film som sendes Orklaguiden kan fritt brukes av Orklaguiden i reklamesamenheng og på online medier

 

Et Filmteam kommer til å jobbe på orklaguidens vald de neste sesongene og ved å kjøpe kort hos Orklaguiden samtykker du at du kan filmes og at film tatt av deg ved valdene kan brukes av Orklaguiden i reklamesamenheng og online medier. Gjelder også tjuvfiskere, da kan filmen også brukes som bevis.

Ved å spørre Orklaguiden on tips angående fiske samtykker du ved kjøp av kort at ditt navn kan benyttes i reklamesamenheng og online medier.


Orklaguiden er medlem av

© Orklaguiden AS